Ελληνικά English


Τομείς Δραστηριότητας

Υπηρεσίες Συμβούλου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την σύνταξη, παρακολούθηση, αξιολόγηση, εφαρμογή και διαχείριση / διοίκηση προγραμμάτων, την σύνταξη τευχών δημοπράτησης, την διαχείριση της εφαρμογής των συμβατικών διαδικασιών έργων, τον έλεγχο μελετών και την διοίκηση έργων.

Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητων Μηχανικών σε συγχρηματοδοτούμένα έργα υποδομής.

Στόχοι είναι (α) η διατύπωση ρεαλιστικών και εφικτών προγραμμάτων, (β) η ex-ante, on-going και ex-post αξιολόγηση των επιπτώσεων τους και (γ) η πιστή εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική υλοποίησή τους.

Επιπλέον αναλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών και των Επιχειρήσεων στην εφαρμογή των παραπάνω διαδικασιών.

 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων (Programme and Project Management)
 • Υπηρεσίες Ανεξάρτητων Μηχανικών
 • Τεχνική υποστήριξη και σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων
 • Έλεγχος μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης

ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγ. Κωσμά

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες για τη διοικητική, θεσμική και λειτουργική εξυγίανση των φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων στα πλαίσια των νέων συνθηκών ανταγωνισμού, μέσα στους οποίους πρέπει να λειτουργούν.

Στόχοι είναι α) η διερεύνηση του θεσμικού, διοικητικού, λειτουργικού και οικονομικού πλαισίου των επιχειρήσεων και β) η διατύπωση στρατηγικών και επιχειρηματικών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις καθώς και η διατύπωση κατάλληλων σχεδίων δράσης.

Επιπλέον, αναλαμβάνεται η εκπαίδευση των στελεχών τα οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν τα προτεινόμενα προγράμματα για να προσαρμοστούν στις αλλαγές που θα προκύψουν.

 • Στρατηγικά Προγράμματα / Σχέδια ανάπτυξης δραστηριοτήτων - Master Plans
 • Σχέδια Λειτουργικής Αναδιοργάνωσης
 • Μελέτες Οργανωτικής Δομής
 • Επιχειρηματικά Σχέδια και Σχέδια Δράσης
 • Εναρμόνιση νομικού πλαισίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο
 • Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών
 • Αξιολόγηση ανταγωνισμού και εσωτερικού / εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΟΣΕ 1995-1999

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ / ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εκπόνηση ερευνών / μελετών, οι οποίες έχουν στόχο να διερευνήσουν, να δοκιμάσουν, να επαληθεύσουν, να αξιολογήσουν και να προτείνουν σε πελάτες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συστήματα τηλεματικών εφαρμογών που είναι κατάλληλα για εφαρμογές στις μεταφορές, το εμπόριο και τον τουρισμό.

Στόχος είναι η προώθηση των νέων τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ελλάδα έτσι ώστε να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών μεταφορών, εμπορίου και τουρισμού. Ειδικότερα στις μεταφορές, δημιουργούνται θετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η εταιρεία αναλαμβάνει και τη διάχυση στην αγορά των αποτελεσμάτων των έργων στα οποία συμμετέχει.

 • Προσδιορισμός αναγκών αγοράς
 • Προσδιορισμός λειτουργικών χαρακτηριστικών/ απαιτήσεων αρχιτεκτονική
 • Προδιαγραφές συστημάτων και λειτουργιών
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών κινητής επικοινωνίας, EDI, συστημάτων προσδιορισμού θέσης, GPS
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων πολυμέσων
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων βέλτιστης διαχείρισης κυκλοφορίας
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων (dissemination)

"RUTOTEL" Αξιοποίηση πολυμέσων στον τουρισμό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΓΣΠ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υλοποίηση εξειδικευμένου λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων, σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών καθώς και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Οι εφαρμογές αυτές απευθύνονται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος είναι η παραγωγή λογισμικού και νέων συστημάτων πληροφορικής έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών.

Υποστήριξη όλων των έργων της εταιρείας, τόσο κατά τη φάση έρευνας αγοράς όσο και κατά την επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από αυτήν και την διαχείρισή τους.

 • Έρευνα και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών
 • Λειτουργικά διαγράμματα και προδιαγραφές ανάπτυξης λογισμικού
 • Ανάπτυξη και επεξεργασία Βάσεων Δεδομένων
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS)
 • Υποστήριξη εφαρμογών πολυμέσων
 • Εφαρμογές για έξυπνα συστήματα μεταφορών
 • Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων

SEETO