Ελληνικά English


Τομείς Δραστηριότητας

Μελέτες

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τεχνικές μελέτες φυσικού σχεδιασμού για έργα οδοποιίας, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων, λιμέ-νων, εμπορευματικών σταθμών, χώρων στάθμευσης καθώς και για έργα εξυπηρέτησης της λειτουργίας του συστήματος των μεταφορών.

Στόχος είναι ο προσδιορισμός των βέλτιστων τεχνικών λύσεων οι οποίες λαμβάνουν ταυτόχρο-να υπόψη τον τρόπο και τις μεθόδους υλοποίησης των έργων και αξιοποιούν τις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής.

Καλύπτονται όλα τα στάδια μελέτης (αναγνωρι-στική, προκαταρκτική, προμελέτη, οριστική, εφαρμογή) των συγκοινωνιακών έργων. Επίσης, συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης.

 • Χαράξεις οδών, σιδηροδρομικών γραμμών και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς
 • Αστική οδοποιία και διαμορφώσεις κόμβων
 • Οδοί ήπιας κυκλοφορίας, λεωφορειόδρομοι και λεωφορειολωρίδες
 • Σχεδιασμός αεροδρομίων /σιδηροδρομικών σταθμών /λιμένων
 • Μελέτες εμπορευματικών κέντρων
 • Μελέτες σταθμών αυτοκινήτων.
 • Μελέτες τεχνικών έργων

Εθνική Οδός "Λαρισα - Κοζανη"

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας σε αστικές και περιαστικές περιοχές.
Στόχος είναι η διατύπωση των βέλτιστων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους, για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την κυκλοφορία των οχημάτων, των πεζών, τη στάθμευση και τον περιορισμό των οδικών τροχαίων ατυχημάτων.

Εκπονούνται επίσης μελέτες οργάνωσης του δικτύου των μέσων μαζικών μεταφορών (ΜΜΜ) με στόχο την ορθολογικότερη δρομολόγηση των οχημάτων και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί κατάλληλα μοντέλα προσομοίωσης και διαχείρισης της κυκλοφορίας με την χρήση H/Y και συστημάτων CAD.

 • Κυκλοφοριακές μελέτες αστικών και περια-στικών περιοχών
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Σηματοδότηση
 • Οργάνωση δικτύου - Μελέτη και Εφαρμογή Μέτρων Ευνόησης (ΜΜΜ)
 • Μελέτες Διαχείρισης Κινητικότητας
 • Μελέτες Διαχείρισης Στάθμευσης
 • Μελέτες Ατυχημάτων
 • Λειτουργική αξιολόγηση Σταθμών Διοδίων

Κυκλοφοριακή Μελέτη Δ. Φιλοθέης

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού συγκοινωνιακών συστημάτων για αστικές περιοχές ή περιφέρειες ή και για ολόκληρα εθνικά και διεθνή συστήματα μεταφορών. Η υπάρχουσα κατάσταση αναλύεται και προσομοιώνεται με κατάλληλα συγκοινωνιακά μοντέλα, ελέγχονται εναλλακτικά σενάρια μεταφορικών υποδομών, εκτιμάται η ζήτηση και το επίπεδο εξυπηρέτησης και λειτουργίας των μεταφορικών συστημάτων για διάφορους χρονικούς ορίζοντες.

Στόχος είναι η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων με βάση διάφορα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια και η επιλογή της βέλτιστης και πλέον υλοποιήσιμης λύσης.

Καλύπτονται όλα τα συστήματα μεταφορών (οδικά, σιδηροδρομικά , σταθερής τροχιάς, αεροπορικά, θαλάσσια / ποτάμια, συνδυασμένα καθώς και οι υποδομές τους) για τη διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων με ιδιωτικά και δημόσια μέσα μεταφορών.

 • Στρατηγικός σχεδιασμός δικτύων και κέντρων μεταφορών
 • Γενικές κυκλοφοριακές μελέτες
 • Αξιολόγηση λειτουργίας δικτύων μεταφορών
 • Εκτίμηση μεταφορικής ζήτησης σε δίκτυα ΜΜΜ
 • Αξιολόγηση συστημάτων χρέωσης για την χρήση των υποδομών μεταφορών
 • Πρόβλεψη κυκλοφορίας για οικονομοτεχνικές, χρηματοοικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες και συγκοινωνιακά έργα καθώς και Επιχειρηματικά Σχέδια συγκοινωνιακών φορέων.

Προαστιακό Τραίνο Αττικής

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μελέτες εμπορευματικών μεταφορών & εφοδιαστικής διαχείρισης (Logistics). Ανάλυση της ζήτησης και διατύπωση προτάσεων για τη λύση προβλημάτων στις εμπορευματικές μεταφορές σε αστική, υπεραστική και διεθνή κλίμακα με όλα τα μέσα μεταφορών (αστικά, σιδηροδρομικά, εναέρια και συνδυασμένα) και για διάφορους χρονικούς ορίζοντες.

Στόχοι είναι α) η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων με βάση λειτουργικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και β) η βέλτιστη διαχείριση κατά την μεταφορά όλων των ειδών των προϊόντων και ιδιαίτερα των μοναδοποιημένων, των ευπαθών προϊόντων και των επικίνδυνων φορτίων.

Χρησιμοποιούνται συγκοινωνιακά μοντέλα κατάλληλα προσαρμοσμένα στα μεταφορικά συστήματα εμπορευμάτων για τον έλεγχο σεναρίων βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας του συστήματος των μεταφορών και τη μείωση του κόστους μεταφοράς.

 • Στρατηγικός σχεδιασμός δικτύων και κέντρων εμπορευματικών μεταφορών
 • Αξιολόγηση λειτουργίας συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών
 • Μελέτες εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics)
 • Μελέτες συνδυασμένων μεταφορών και μεταφορών με πολλαπλά μέσα
 • Μελέτες υπολογισμού κόστους μεταφοράς και τιμολόγησης υπηρεσιών
 • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση πολιτικής και θεσμών που διέπουν τις διεθνείς μεταφορές
 • Διαχείριση κυκλοφορίας φορτηγών σε αστικές περιοχές

Παγκόσμιοι άξονες εμπορευματικών μεταφορών

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τις μεταφορές, την κυκλοφορία, το περιβάλλον, την αξιολόγηση εφαρμογών (έρευνες πριν - μετά) καθώς και έρευνες σε παραγωγικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, οι Έρευνες Αγοράς γίνονται για τις οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και συνδυασμένες μεταφορές για τη στάθμευση, τα ατυχήματα και για τις επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στόχος είναι η σωστή καταγραφή των αναγκών της αγοράς και η ανάλυση και επεξεργασία των ερευνών με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Από την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγονται προκύπτουν τα χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων αγορών και εξάγονται συμπεράσματα για την περαιτέρω μελέτη των προβλημάτων τους και την ανάπτυξή τους.

 • Μετρήσεις κυκλοφορίας
 • Απογραφές στο σπίτι
 • Απογραφές επί της οδού
 • Απογραφές σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 • Απογραφές στάθμευσης
 • Απογραφές επιχειρήσεων
 • Απογραφές "εκφρασθείσας" και "δηλωμένης" προτίμησης
 • Focus groups

'Ερευνα αγοράς επιβατών Μαζικών Μέσων Μεταφοράς

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αξιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης έργων υποδομής, δικτύων μεταφορών, μεταφορικών συστημάτων κλπ. Αξιολόγηση επενδύσεων μονάδων παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Η αξιολόγηση γίνεται τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, για σύστημα έργων και για μεμονωμένα έργα.

Στόχος είναι ο προσδιορισμός των δεικτών απόδοσης των έργων και της κοινωνικοοικονομικής και χρηματοοικονομικής αποδοτικότητας των επενδύσεων και των έργων.

Οι μελέτες αυτές έχουν συχνά αφετηρία κατάλ-ληλες έρευνες αγοράς. Στη συνέχεια, αξιολογείται ο χρονικός ορίζοντας για τον οποίο θα γίνει εκμετάλλευση του έργου ή της επένδυσης, γίνεται αντίστοιχα πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης για διάφορα σενάρια τιμολόγησης του «προϊόντος» του έργου.

 • Μελέτες προκαταρκτικής σκοπιμότητας
 • Μελέτες κοινωνικοοικονομικής σκοπιμότητας
 • Μελέτες χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας
 • Μελέτες συγχρηματοδότησης (PPP, PFI) έργων με τα συστήματα ΒΟΤ, ΒΟΟΤ, παραχώρησης (Concession)
 • Μελέτες αξιολόγησης ex-ante και ex-post (πριν και μετά)
 • Πολυκριτηριακή αξιολόγηση επενδύσεων
 • Υποστήριξη φορέων για εξασφάλιση επιχορήγησης και δανείων στα πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε.

Ο/Τ μελέτη για την Εγνατία Οδό, τμήμα Ηγουμενίτσα-Παναγιά

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομών και άλλων επενδυτικών προγραμμάτων, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 69269/5387/90. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, συμπεριλαμβανόμενων των επιπτώσεων από θόρυβο, αέρια ρύπανση και δονήσεις με χρήση ειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ.

Στόχοι είναι α) η διερεύνηση των επιπτώσεων, β) η διατύπωση προτάσεων λήψης κατάλληλων μέτρων, γ) η θέσπιση περιβαλλοντικών όρων και δ) η εφαρμογή τους κατά την κατασκευή και λειτουργία των εξεταζόμενων έργων.

Στα πλαίσια των μελετών αυτών, είναι απαραίτητη η ορθή αξιολόγηση της λειτουργίας των έργων και του τρόπου υλοποίησής τους έτσι ώστε οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι να είναι ρεαλιστικοί και οι αντίστοιχες μελέτες αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο.

 • Μελέτες προέγκρισης χωροθέτησης
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
 • Διατύπωση περιβαλλοντικών όρων και κατάλληλου νομικού πλαισίου
 • Παρακολούθηση Επιπτώσεων (Monitoring)
 • Μετρήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων

Μελέτη θορύβου αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Αθηνών "Ελ. Βενισέλος"