Ελληνικά English


Η Εταιρεία

Τομείς Εξειδίκευσης

ΤΟΜΕΑΣ Ι: ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Τεχνικές Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (Οδοποιία, Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Κόμβοι Μεταφορών)
  • Μελέτες Σχεδιασμού Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών και Διαχείρισης Κυκλοφορίας
  • Μελέτες Αναπτυξιακές, Οικονομικές, Οικονομοτεχνικής και Χρηματοοικονομικής Σκοπιμότητας
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων
  • Μελέτες και Έρευνα Εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

  • Διαχείριση και Παρακολούθηση Προγραμμάτων και Αξιολόγηση Επιπτώσεων
  • Διαχείριση και Επίβλεψη Έργων, Τεχνική Υποστήριξη, Συμβατικές Διαδικασίες Έργων, Ποιοτικός Έλεγχος
  • Θεσμική και Διοικητική Αναδιοργάνωση, Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Η εταιρεία με το μόνιμο προσωπικό που διαθέτει αλλά και με προσωπικό που μπορεί να αντλήσει από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, καλύπτει τις εξής αγορές και εξειδικεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
Συγκοινωνιακή Υποδομή Δρόμοι
Σιδηρόδρομοι
Μεταφορικοί Κόμβοι και Σταθμοί
Μεταφορές Αστικές και Δημόσιες Μεταφορές
Διατροπικές και Εμπορευματικές Μεταφορές - Εφοδιαστική
Διαχείριση Κυκλοφορίας και Δρομολόγηση
Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές
Αεροδρόμια και Αεροπορικές Μεταφορές
Ασφάλεια Μεταφορών
Περιβάλλον Υποδομές Μεταφορών
Οικονομία και Οργανισμοί Ανάπτυξη Δημόσιου Τομέα
Ανάπτυξη Ιδιωτικού Τομέα
Πολιτική και Διοίκηση
Έργα Πολιτικού Μηχανικού Κτίρια και Άλλες Εγκαταστάσεις
Προηγμένα Μεταφορικά συστήματα Τηλεματική Μεταφορών
Σιδηροδρομικά Συστήματα
Άλλες Ενέργεια
Τουρισμός
Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακινήτων

Για τις παραπάνω αγορές και εξειδικεύσεις τους, οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που προσφέρονται είναι:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σχεδιασμός Έρευνες & Ανάλυση Αγοράς
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Αστικός & Χωροταξικός Σχεδιασμός
Προσομοίωση
Επιχειρηματικά & Επενδυτικά Σχέδια
Ρυθμιστικά Σχέδια
Αξιολόγηση Σκοπιμότητας & Επιπτώσεων Προκαταρκτική Σκοπιμότητα
Κοινωνικοοικονομική Σκοπιμότητα
Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Συγχρηματοδότηση
Αποτίμηση & Αξιολόγηση Επιπτώσεων
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Τεχνικές Μελέτες & 'Ερευνες Αναγνωριστική, Προμελέτη, Οριστική Μελέτη
Μελέτες Εφαρμογής
Υδραυλικά
Ηλεκτρο-Μηχανολογικά
Γεωλογικά / Γεωτεχνικά
Τοπογραφικά
Διαχείριση & Επίβλεψη Διαχείριση Έργων
Διοίκηση Κατασκευής
Επίβλεψη & Ποιοτικός Έλεγχος
Τεχνική Υποστήριξη Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων
Διοικητική & Θεσμική Ανασυγκρότηση
Ανεξάρτητος Έλεγχος Μελετών
Γνωμοδοτήσεις
Τεύχη Δημοπράτησης & Προδιαγραφές
Επιχειρησιακά Σχέδια & Σχέδια Δράσης
Έρευνα & Ανάπτυξη Θεωρητική & Εφαρμοσμένη Έρευνα
Άλλες Διάχυση και Πληροφόρηση
Εκπαίδευση
Σχέδια Διασφάλισης Ποιότητας
Σχέδια Ασφάλειας