Ελληνικά English


Η Εταιρεία

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμοί

Ισολογισμός του 2012
Ισολογισμός του 2013
Ισολογισμός του 2014

Περιγραφή

Η TRADEMCO έχει κεφάλαιο 1.050.000 €. Η εταιρική (μετοχική) σύνθεση περιλαμβάνει Β. Ευμολπίδη, Κ. Γεωργίου, Π. Πικροδημήτρη, Ο. Βαρβέρη, Δ. Ιορδάνη, Π. Χριστόπουλο. Στους Πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της TRADEMCO, για την περίοδο 2010 - 2012. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ (€).

Έτος 2010 2011 2012
Κυκλος Εργασιών 1.079 1.027 1.010
Μικτό Κέρδος Εκμετ. 309 338 385

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών από έργα εσωτερικού και εξωτερικού παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Έτος Κύκλος Εργασιών Έργα Εξωτερικού % Κύκλου Εργασιών Έργα Εσωτερικού % Κύκλου Εργασιών
2010 1,079 826 76% 253 23%
2011 1.027 894 87% 133 13%
2012 1.010 960 95% 50 5%