Ελληνικά English


Η Εταιρεία

Οργανωτική Δομή

Η TRADEMCO είναι οργανωμένη σε τρεις Διευθύνσεις. Η Διεύθυνση Μελετών και Υπηρεσιών Συμβούλου χωρίζεται περαιτέρω σε δυο τομείς. Η οργανωτική Δομή της Εταιρείας παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί :