Ελληνικά English


Έργα
ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο αφορά παροχή τεχνικής υποστήριξης προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει την επισκόπηση της πολιτικής μεταφορών κατά την τελευταία 20ετία, την αξιολόγηση επενδύσεων και την διαμόρφωση προτάσεων ανασχεδιασμού των ΔΕΔ-Μ στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020, την αποτίμηση της συνεισφοράς / επιπτώσεων των ολοκληρωμένων και των νέων προτεινόμενων έργων, καθώς και την διαμόρφωση πρότασης ιεράρχησης του Ελληνικού τμήματος των ΔΕΔ-Μ σε «βασικό» και «αναλυτικό» δίκτυο σύμφωνα με τις τρέχουσες αρχές της Ε.Ε. για την αναθεώρηση των ΔΕΔ-Μ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο της TRADEMCO περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Επισκόπηση και κριτική θεώρηση της πολιτικής των μεταφορών στην Ελλάδα κατά την τελευταία 20ετία
  • Αξιολόγηση επενδύσεων και διαμόρφωση των προτάσεων ανασχεδιασμού των ΔΕΔ-Μ της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020
  • Σύνταξη προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης για την «Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Δίκτυο Μεταφορών στην Ελλάδα με Ορίζοντα το 2030»
  • Τεχνική Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας των ΔΕΔ-Μ στο ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κύρια αποτελέσματα του έργου της TRADEMCO συνοψίζονται ως εξής:

  • Εντοπισμός των ουσιωδών αποκλίσεων της τρέχουσας εικόνας ως προς το προδιαγεγραμμένο / θεσμοθετημένο πλαίσιο του ελληνικού τμήματος των ΔΕΔ-Μ, καθώς και ως προς τις νεώτερες εξελίξεις και δεδομένα αναφορικά με τις κοινοτικές πολιτικές για τα ΔΕΔ-Μ
  • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ανά ολοκληρωμένο ή νέο έργο υποδομής, συμπλήρωση και τεκμηρίωση των προτάσεων ανασχεδιασμού των δικτύων μεταφορών για τα έτη 2015 και 2030, μακροσκοπική αποτίμηση της συνεισφοράς / επιπτώσεων των έργων συγκοινωνιακής υποδομής του Ελληνικού τμήματος των ΔΕΔ-Μ στην λειτουργία του εθνικού μεταφορικού συστήματος, καθώς και διαμόρφωση πρότασης ιεράρχησης του Ελληνικού τμήματος των ΔΕΔ-Μ σε βασικό και αναλυτικό δίκτυο
  • Σύνταξη προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης για την «Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Δίκτυο Μεταφορών στην Ελλάδα με Ορίζοντα το 2030»
  • Συμπλήρωση της κοινοτικής Βάσης Δεδομένων ΤΕΝtec με επικαιροποιημένα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία ανά έργο, καθώς και με τους απαιτούμενους χάρτες