Ελληνικά English


Έργα
Έτος:2011
Αγορά:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υπηρεσία:ΑΛΛΕΣ
Μελέτη Ολοκλήρωσης Χερσαίων έργων πολυχρηστικού τμήματος λιμένος Σούδας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Το Έργο αφορά στην Μελέτη των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του Λιμένα Σούδας όπως αυτή περιγράφεται στο Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Σούδας.

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των προβλεπόμενων έργων στο Λιμένα Σούδας έγινε με βάση την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και περιλαμβάνει:

  •  Αναλυτική περιγραφή του έργου κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του
  • Περιγραφή και εκτίμηση της κατάστασης περιβάλλοντος (φυσικό-ανθρωπογενές) στην περιοχή του έργου
  • Εκτίμηση των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του έργου
  • Αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου και προτάσεις μέτρων μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα υποβληθεί στις αρμόδιες Περι-βαλλοντικές και Διοικητικές Αρχές προς έγκριση ώστε το έργο να λάβει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.