Ελληνικά English


Έργα
Έτος:2011
Αγορά:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Υπηρεσία:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Πολυτροπικών Μεταφορικών Κόμβων της ΠΓΔΜ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο εκπονείται για το EuropeAid και το Υπουργείο Οικονομικών της ΠΓΔΜ. Αναφέρεται στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης πολυτροπικών μεταφορικών κόμβων της ΠΓΔΜ. Περιλαμβάνει ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, μελέτη πρόβλεψης εμπορευματικών ροών ανά τύπο και είδος, μελέτη πρόβλεψης επιβατικών μετακινήσεων, προκαταρκτικό σχεδιασμό πολυτροπικών κόμβων για εμπορεύματα και επιβάτες, πολυκριτηριακή και οικονομοτεχνική αξιολόγηση, καθώς και επιλογή εναλλακτικών θέσεων ανάπτυξης και τεχνικών λύσεων.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο της TRADEMCO περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Μελέτη μεταφορών για επιβάτες και εμπορεύματα στην υφιστάμενη κατάσταση με έμφαση σε θέματα χαμηλής λειτουργικότητας, συμφόρησης και γενικότερα επιπέδου εξυπηρέτησης.
  • Ανάπτυξη προβλέψεων για τις επιβατικές μεταφορές σε 4 χρονικούς ορίζοντες (2015, 2020, 2030, 2040) με λεπτομερή θεώρηση των εξωτερικών και διαμπερών μετακινήσεων ανά μέσο.
  • Ανάπτυξη λεπτομερούς συγκοινωνιακού μοντέλου 4 σταδίων για επιβάτες και εμπορεύματα σε επίπεδο χώρας, χρησιμοποιώντας τους 78 Δήμους ως εσωτερικά κεντροειδή. Το μοντέλο εμπεριέχει τις επιπτώσεις των προτεινόμενων πολυτροπικών κόμβων στην υφιστάμενη κατάσταση και τους μελλοντικούς χρονικούς ορίζοντες. Έμφαση δίδεται σε εξωτερικές και διαμπερείς ροές που διατρέχουν την χώρα κατά μήκος των αξόνων ανατολής-δύσης και βορρά-νότου.
  • Προετοιμασία των αποτελεσμάτων του μοντέλου για χρήση τους στην Πολυκριτηριακή Ανάλυση και την Ανάλυση Κόστους – Οφέλους.
  • Εκπαίδευση του Δικαιούχου στην χρήση του λογισμικού και του συγκοινωνιακού μοντέλου.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κύρια αποτελέσματα του έργου της TRADEMCO συνοψίζονται ως εξής:

  • Λεπτομερής ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στις μεταφορές για επιβάτες και εμπορεύματα.
  • Προβλέψεις επιβατικών μετακινήσεων σε 4 μελλοντικούς χρονικούς ορίζοντες (2015, 2020, 2030, 2040) για τη μέση ημέρα του έτους και την περίοδο αιχμής της μέσης ημέρας, συμπεριλαμβανομένων την εξωτερικών και διαμπερών μετακινήσεων.
  • Συγκοινωνιακό μοντέλο μεγάλης κλίμακας για επιβάτες και εμπορεύματα που καλύπτει με λεπτομέρεια όλη την χώρα και εμπεριέχει τις επιπτώσεις από τη λειτουργία των πολυτροπικών κόμβων στην υπάρχουσα κατάσταση και τους 4 μελλοντικούς χρονικούς ορίζοντες.
  • Τροφοδότηση της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και της Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους με τα αποτελέσματα του μοντέλου.
  • Μεταφορά του συγκοινωνιακού μοντέλου στον Δικαιούχο και εκπαίδευσή του στη χρήση του λογισμικού και του μοντέλου.