Ελληνικά English


Έργα
Έτος:2011
Αγορά:ΑΛΛΕΣ
Υπηρεσία:ΑΛΛΕΣ
Μελέτη - Έρευνα για τα θέματα ασφάλειας μετακινούμενων με δίκυκλα (μηχανοκίνητων και μη) στις αστικές μετακινήσεις στο Βελιγράδι

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έργο ανετέθηκε στην TRADEMCO από το UNDP / Σερβίας και αφορά στη σύνταξη σχεδίου πολιτικής για την οδική ασφάλεια, προσανατολισμένη στους δικυκλιστές και ταυτόχρονα στην αύξηση της συμμετοχής τους στις αστικές μετακινήσεις στο Βελιγράδι.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η μεθοδολογία που προδιαγράφεται περιλαμβάνει την ανάλυση των αναφορών θανατηφόρων ατυχημάτων, που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Βελιγραδίου κατά την τελευταία 10ετία. Πηγή των σχετικών πληροφοριών αποτελεί η βάση στοιχείων ατυχημάτων, που συντηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, με βάση τα φύλλα αναφοράς ατυχημάτων που συντάσσονται από την αστυνομία / τροχαία.
Τα κυριότερα αποτελέσματα της επεξεργασίας των σχετικών στοιχείων αποτελούν, ο προσδιορισμός των αιτιών και των συνθηκών των ατυχημάτων, ο εντοπισμός επικίνδυνων θέσεων, η καταγραφή των ατυχημάτων ανά τύπο διασταύρωσης, η σύγκριση ατυχημάτων δικυκλιστών σε σχέση με τα αντίστοιχα των υπολοίπων οχημάτων.
Μετά την ανάλυση, προτάθηκαν βελτιώσεις στο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ερευνητικό έργο περιελάμβανε και την επισκόπηση της τρέχουσας νομοθεσίας επί θεμάτων οδικής ασφάλειας στο αστικό περιβάλλον, σε θέματα αδειοδότησης και εκπαίδευσης οδηγών, κανόνων κυκλοφορίας, χρήσης κράνους και άλλες ειδικές ρυθμίσεις στη Σερβία και την συγκριτική αξιολόγηση τους με τις Κοινοτικές Οδηγίες.
Τέλος δόθηκαν οι αρχές της στρατηγικής και οι βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι τους, καθώς και συστάσεις ως προς την μέθοδο επίτευξής τους, λαμβάνοντας υπόψη την εναρμόνιση της Σερβικής Εθνικής Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας με το Κοινοτικό Δίκαιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Έκθεση επί της στατιστικής ανάλυσης των ατυχημάτων δικύκλων.
Έκθεση επί της επισκόπησης της Κοινοτικής και Σερβικής Νομοθεσίας σε θέματα Οδικής Ασφάλειας δικύκλων.
Έκθεση Προσανατολισμού της Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας σε θέματα δικύκλων.