Ελληνικά English


Έργα
Παροχή Τεχνικής Βοήθειας: Σύμβουλος για την αναδιάρθρωση των Σέρβικων Σιδηροδρόμων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Η σύμπραξη εταιρειών AT Kearney – TRADEMCO Α.Ε. ανέλαβε την παροχή Οργανωτικής και Νομικής υ-ποστήριξης καθώς και Τεχνικής Βοήθειας σε οικονομικά και τεχνικά θέματα, με στόχο την εφαρμογή της α-ναδιάρθρωσης των Σέρβικων Σιδηροδρόμων. 


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στην συμμόρφωση των Σερβικών Σι-δηροδρόμων με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, την Τεχνική Υποστήριξη και εκπαίδευση για την εφαρμο-γή της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης.  Το έργο περιλαμβάνει διαχωρισμό λογιστικών συστημάτων, επιλο-γή μεθόδου προσδιορισμού των τελών χρήσης δικτύου, υποστήριξη για την διαμόρφωση Σύμβασης Παρο-χής Υπηρεσίας Δημοσίου Συμφέροντος και διαχείριση της ικανότητας του δικτύου.  Η διάρκεια εκπόνησης του είναι ένας χρόνος. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 450.000 Ευρώ και η TRADEMCO συμμετέχει με ποσοστό 50% προσφέροντας μάλιστα 3 από τους 4 ειδικούς που χρειάζονται για την υλοποίηση του έργου.