Ελληνικά English


Έργα
Μελέτη Οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την αναβάθμιση του άξονα «Α/Κ Κλειδιού – Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Το έργο αφορά στην εκπόνηση μελέτης Κόστους – Οφέλους για την υποστήριξη της ένταξης του τμήματος Α/Κ Αξιός – Α/Κ Εύζωνοι του ΠΑΘΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». 


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Το τμήμα Κλειδί – Εύζωνοι αποτελεί το βορειότερο τμήμα του ΠΑΘΕ και τμήμα του Διευρωπαϊκού Άξονα Χ.Η χρηματοδότηση της αναβάθμισης του τμήματος εντάσσεται στο Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.Στα πλαίσια του έργου η TRADEMCO εκπόνησε κυκλοφοριακή μελέτη, μελέτη κόστους – οφέλους και πα-ρείχε Τεχνική Υποστήριξη για την σύνταξη της Αίτησης Χρηματοδότησης μεγάλου έργου.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το έργο αποδείχθηκε σκόπιμο από κοινωνική σκοπιά, με EIRR κοντά στο 10%.