Ελληνικά English


Έργα
AKO E65

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έργο αφορά στην εκπόνηση Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους και την σύνταξη ΑΕΧΕ για την υποστήριξη χρηματοδότησης του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) από Κοινοτικά Κονδύλια.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας αποτελεί ένα νέο άξονα, η κατασκευή και λειτουργία του οποίου γίνεται με σύμβαση Παραχώρησης. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.
Στα πλαίσια του έργου η TRADEMCO εκπόνησε την Ανάλυση Κόστους – Οφέλους (Κοινωνική και Χρηματοοικονομική) και παρείχε Τεχνική Υποστήριξη για την σύνταξη της Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο από κοινωνική σκοπιά, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση κατέδειξε ότι απαιτείται η χρηματοδότησή του από Κοινοτικούς Πόρους.