Ελληνικά English


Έργα
Ο/Τ ΕΓΝΑΤΙΑΣ - ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έργο αφορά στην επικαιροποίηση των Μελετών Κόστους - Οφέλους των κάθετων αξόνων της Εγνατίας οδού "Θεσσαλονίκη (Δερβένι) – Σέρρες – Προμαχώνας (Κωδ. ΕΟΑΕ 60)» και «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή (Κωδ. ΕΟΑΕ 45)», την υποστήριξη της υπηρεσίας για τη σύνταξη των Αιτήσεων Επιβεβαίωσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (Α.Ε.Χ.Ε.) και των αντίστοιχων φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων από Κοινοτικά Κονδύλια.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οι άξονες "Θεσσαλονίκη (Δερβένι) – Σέρρες – Προμαχώνας (Κωδ. ΕΟΑΕ 60)» και «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή (Κωδ. ΕΟΑΕ 45)» αποτελούν κάθετους άξονες της ΕΟΑΕ. Τα έργα έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.
Στα πλαίσια του έργου η TRADEMCO εκπόνησε τις Αναλύσεις Κόστους – Οφέλους (Κοινωνική και Χρηματοοικονομική) και παρείχε Τεχνική Υποστήριξη για την σύνταξη των Αιτήσεων Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, και των Αντίστοιχων Φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Τα έργο κρίθηκαν σκόπιμα από κοινωνική σκοπιά, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση κατέδειξε ότι απαιτείται η χρηματοδότησή τους από Κοινοτικούς Πόρους.