Ελληνικά English


Έργα
Σκάρφεια - Λαμία - Ράχες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έργο αφορά στην εκπόνηση Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους και την σύνταξη ΑΕΧΕ για την επικαιροποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ «Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες» από Κοινοτικά Κονδύλια.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το τμήμα αυτοκινητοδρόμου «Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες» αποτελεί τμήμα του άξονα ΠΑΘΕ. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.
Στα πλαίσια του έργου η TRADEMCO εκπόνησε την Ανάλυση Κόστους – Οφέλους (Κοινωνική και Χρηματοοικονομική) και παρείχε Τεχνική Υποστήριξη για την σύνταξη της Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο από κοινωνική σκοπιά, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση κατέδειξε ότι απαιτείται η χρηματοδότησή του από Κοινοτικούς Πόρους.