Ελληνικά English


Έργα
ΟΛΗΓ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Στα πλαίσια του έργου εκπόνησης μελετών για την υλοποίηση του Εμπορευματικού Κέντρου (ΕΚ) Θεσπρωτίας η TRADEMCO παρείχε υπηρεσίες για την Υπομελέτη Ε: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού και Επενδυτικού Σχεδίου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Εξετάσθηκαν οι προταθείσες από προηγούμενο στάδιο μελέτες εκτάσεις για την εγκατάστση του Ε.Κ. σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις κίνησής του. Πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς, εξετάστηκε το εξωτερικό περιβάλλον και ο ανταγωνισμός καθώς και το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και λειτουργία του Ε.Κ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Τα αποτελέσματα της Έρευνας Αγοράς, της ανάλυσης ανταγωνισμού και της ανάλυσης θετικών κι αρνητικών στοιχείων (SWOT), καθώς και της ανάλυσης για την απαιτούμενη έκταση και υποδομές του Ε.Κ. αποτελούν τις βασικές παραμέτρους του Επιχειρηματικού και Επενδυτικού Σχεδίου του Ε.Κ.
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο από χρηματοοικονομική σκοπιά.