Ελληνικά English


Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000

Η TRADEMCO Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2000. Η πιστοποίηση έγινε με την επωνυμία TRADEMCO A.E. τον Αύγουστο του 2005 από την TUV Austria (Αρ. Πιστοποιητικού 2010020337).

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει πιο αναλυτικά ως εξής:

Η γενικότερη πολιτική της TRADEMCO αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει το ότι ο Πελάτης θα εξυπηρετηθεί κατά απόλυτο τρόπο (Service Excellence).

H TRADEMCO έχει συγκεκριμένη δομή, η οποία απεικονίζεται στο Οργανόγραμμα της εταιρείας. Το Οργανόγραμμα καθώς και οι περιγραφές Καθηκόντων περιγράφουν με σαφήνεια τις αρμοδιότητες του κάθε Συνεργάτη της Εταιρείας, διασφαλίζουν την ύπαρξη συγκεκριμένης δομής και τρόπου ανάθεσης/εκτέλεσης καθηκόντων, αποκλείοντας έτσι την ύπαρξη διαπλοκών σε αρμοδιότητες και εκτέλεση εργασιών.

Στο Οργανόγραμμα απεικονίζονται επίσης οι Τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας που περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες μελετών και υπηρεσιών συμβούλου. Για κάθε μία τέτοια κατηγορία, υπάρχει ο Τυπικός Φάκελος Έργου, ο οποίος βασικά περιέχει:

  • Τυπικό Διάγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών και ελέγχου Ποιότητας της κατηγορίας αυτής (Process Flow Diagram), μαζί με τα αντίστοιχα σημεία Ελέγχου.
  • Τυπικό Παραμετροποιημένο Χρονοδιάγραμμα Έργου (Gantt Chart).
  • Πηγές, Αναφορές, Νομοθεσία, State-of-Art, Βιβλιογραφία, Απαιτήσεις σε Λογισμικό κλπ.
  • Αντιπροσωπευτικές Αντίστοιχες Μελέτες.
  • Οδηγίες Εργασίας και Οδηγίες Ελέγχου.

Για κάθε κύρια διεργασία της εταιρείας υπάρχουν οι αντίστοιχοι δείκτες ποιότητας, με τους οποίους μετράται η απόδοση της διεργασίας και επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση τόσο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία όσο και του ιδίου του ΣΔΠ.

Επιπλέον για την παρακολούθηση και εκτέλεση κάθε μελέτης, η TRADEMCO ακολουθεί τις κατευθύνσεις της Οδηγίας ISO 10006/97 ("Quality Management:Guidelines to Quality in Project Management").

Στα πλαίσια της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας διενεργούνται εξαμηνιαίοι τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι.