Ελληνικά English


Εκπαίδευση

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η εκπαίδευση που παρέχει η TRADEMCO προς τους συνεργάτες χωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η διαφορά έγκειται κυρίως στον φορέα παροχής της εκπαίδευσης. Η εσωτερική εκπαίδευση παρέχεται από τους ίδιους τους συνεργάτες και περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των αντιπροσωπευτικών έργων της εταιρείας, επιλεγμένες παρουσιάσεις από επιστημονικές εκδηλώσεις τις οποίες έχουν παρακολουθήσει και εξειδικευμένα θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος άμεσα συνδεδεμένα με το αντικείμενο της εργασίας τους. Η εξωτερική εκπαίδευση περιλαμβάνει τη συμμετοχή των συνεργατών σε εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούν αξιολογημένοι φορείς εκπαίδευσης (σεμινάρια) ή άλλοι εξωτερικοί φορείς οργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια).

Στόχος και στις δύο περιπτώσεις είναι η συνεχής αναβάθμιση, ανάπτυξη και βελτίωση της ενημέρωσης, κατάρτισης και ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας της εταιρείας μέσα στα πλαίσια ενός ειδικά για τον σκοπό αυτόν εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού. Σύμφωνα πάντα και με τις προδιαγραφές του ΙSO, και στα πλαίσια των ολοκληρωμένων υπηρεσιών ποιότητας, η εταιρεία μεριμνά ώστε να παρέχει συνεχή εκπαίδευση προς τους συνεργάτες της, την ποιότητα και τα αποτελέσματα της οποίας εξακριβώνει με την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η TRADEMCO παρέχει εκπαίδευση και στους Πελάτες της, στα πλαίσια των έργων και υπηρεσιών της με την οργάνωση κατάλληλων σεμιναρίων, εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης. Επίσης, παρέχει δυνατότητες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ή νέα στελέχη σε συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια) και πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) συμμετέχοντας σε ειδικά Προγράμματα Εκπαίδευσης Στελεχών, τα οποία επιδοτούνται από δημόσιους φορείς.